Webové stránky

Znáte duální pracovní povolení?

RSS

Česká republika nabízí dva druhy víz pro cizince, kteří na našem území hodlají delší dobu pracovat. Jsou jimi zaměstnanecká a modrá karta. V zásadě se jedná o tytéž povolení k pobytu a vykonávání práce. Drobné rozdíly se mezi nimi samozřejmě najdou.

O co vlastně jde

Zaměstnanecká karta v roce 2014 nahradila dřívější zelenou kartu. Získat ji může cizinec, který chce být zaměstnaný v České republice, a to déle než tři měsíce. Zaměstnanecká karta mu povoluje, jak pobyt na našem území, tak vykonávat pracovní pozici. Nemusí si tedy vyřizovat dva doklady.

Cizinec může na základě zaměstnanecké karty pracovat nejen na té pozici, ke které mu byla karta vydána, ale i takovou, kterou mu dodatečně schválí odbor Azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. To v případě, že během svého pobytu změní ve stávajícím zaměstnání pozici, nebo se rozhodne zaměstnání změnit.

Rovněž modrá karta umožňuje cizincům dlouhodobý pracovní pobyt v České republice. Týká se těch, kteří zde budou vykonávat práci vyžadující vysokou kvalifikaci. Myšleno je tím řádně ukončeno vyšší nebo vyšší vzdělání, které trvalo alespoň tři roky.

Zaměstnanecká karta platí po dobu výkonu zaměstnání, modrá karta ještě tři měsíce po ukončení pracovního poměru. Obě karty lze vyřídit nejdéle na dva roky, dají se ovšem opakovaně prodlužovat.

Vyřízení zaměstnanecké karty

Žádost o zaměstnaneckou i modrou kartu cizinec podává na zastupitelském úřadu ČR ve státě, kde je občanem, případně kde má trvalý či dlouhodobý pobyt. K vyřizování se váže poplatek v hodnotě 1000 Kč.

Pokud už cizinec (na základě devadesáti denního povolení k pobytu) je v České republice, může o zaměstnaneckou či modrou kartu žádat také na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Žádost se podává osobně. Spolu s vyplněným formulářem se předkládá také platný cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování, fotografie, pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti.

V případě, že to zaměstnání vyžaduje, se k žádosti o zaměstnaneckou kartu předkládá také doklad o odborné způsobilosti. K žádosti o modrou kartu se předkládá doklad o dosaženém vzdělání (vyšším nebo vysokém), v některých případech také doklad o splnění podmínek pro dané povolání.

Nedílnou součástí je také nostrifikace vzdělání, tedy doklad, že je dosažené vzdělání v České republice uznáváno. Ten, kdo dříve pobýval s modrou kartou na území jiného státu EU, předloží také doklad o úhrnném měsíčním příjmu rodiny.

U obou typů víz navíc můžete být požádáni o výpis z evidence Rejstříku trestu a doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Cestovní doklad lze předkládat pouze v originále, ostatní dokumenty mohou být úředně ověřené kopie.

Pro vyřízení žádosti je zákonem stanovená šedesáti denní lhůta. V případě, že cizinec v době řízení pobývá na území ČR, ho po kladném rozhodnutí kontaktuje MV ČR. Když cizinec na území ČR není, kontaktuje ho úřad, na kterém žádal. Cizinec mimo ČR dostane devadesáti denní vízum na to, aby si zaměstnaneckou či modrou kartu vyzvedl.

Chcete pomoci s vyřízením zaměstnanecké či modré karty? Obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech, která s tím má velké zkušenosti. Kromě těchto karet vám pomůže i s dalšími pracovními povoleními a celým procesem přesunu zahraničního pracovního do ČR. Více informací najdete na www.irsczech.com

Ukázat další aktuality