Webové stránky

Multikulturalismus v evropských projektech

RSS

Jazyková škola Brno PELICAN byla založena v roce 2002 jako jazyková škola – tedy doslova tak, jak PELICAN všichni známe.

O několik let později došlo k rozšíření nabídky služeb školy a nyní škola poskytuje rozmanité možnosti v oblasti vzdělávání – dospělých, dětí a mladistvých. Svůj kurz si tady tedy vybere opravdu každý, ať máte v hledáčku kurzy angličtiny nebo třeba kurzy norštiny. A jak spolu za chvíli uvidíme, ani to není zdaleka vše.

Jazykovka poskytuje obecně známé kurzy pro veřejnost, a to včetně kurzů vytvořených jako přípravu na nejrůznější jazykové zkoušky. Mimo jiné nabízí taky kurzy češtiny pro cizince a široký vzdělávací rozsah dosahuje až ke kurzům profesní kvalifikace.

Záchranný kruh při nerozhodnosti či nepřijetí na vysokou školu mnohým maturantům poskytuje pomaturitní studium angličtiny a němčiny. Obliba této formy studia rok od roku stoupá a pro většinu studentů už se nejedná ani tak o záchranu, jak o plnohodnotný kompromis mezi vysokou školou a jazykovým vzděláváním.

A že by tím měly být ambice žlutého ptáka PELICANa u konce? Ani náhodou! Dalším důležitým momentem školy se stalo období, kdy na jazykovku– jazykové kurzy, pomaturitní studium i firemní vzdělávání navazuje nezisková organizace Spolek PELICAN.

Právě díky Spolku má PELICAN možnost partnersky se zapojit do evropských vzdělávacích projektů nebo mezinárodní projekty sám koordinovat.

Mezi klíčové aktivity Spolku přitom patří podpora rozšiřování jazykových kompetencí cizích státních příslušníků prostřednictvím zavádění inovativních metod výuky s cílem usnadnit integraci cizinců.

Neméně důležitou složkou každého projektu je přitom interkulturní výchova, která je nezanedbatelným faktorem úspěšné integrace cizinců do naší společnosti.

Etnikum, rasa, kultura a náboženství

Žijeme v době, ve které dochází k největšímu propojování světa v celé naší historii. Globalizace a s ní související pohyb obyvatel z jednoho konce světa do druhého má za následek to, že vedle sebe často žijí zcela odlišné kultury.

Současná multikulturní realita přitom nabývá několika podob. Lze říci, že nejvýraznějšími složkami, se kterými se setkáváme, jsou různé etnika, rady, náboženství a kultury.

Problém fungování rozmanitých kultur a náboženství vedle sebe v jednom státě představuje v dnešní moderní společnosti velmi citlivou otázku. Každé etnikum, rasa, kultura i náboženství mají vlastní svérázný pohled na svět, odlišné projevy, žebříčky hodnot, práva a povinnosti, ale třeba i naprosto odlišné projevy emocí. Bezproblémové začlenění nově příchozích z různých zemí do hostitelské země je podmíněno řadou faktorů: ekonomických, geografických, sociologických, psychologických a morálních.

Multikulturalismus, identita a interkulturní výchova

Multikulturalismus můžeme vnímat jako synonymum pro určitou společnost lidí různého etnického, kulturního nebo náboženského původu, identity a zvycích žijících společně ve vzájemné harmonii.

Je to právě identita, která je pro multikulturalismus zásadní. Tento pojem je často používán ve dvou významech, a to jako identita osobní a skupinová.

Osobní identita vyplývá z vlastního sebepojetí, ale taky z toho, jak naši osobu vnímá okolí. Každý jedinec svou osobní identitu vytváří během svého života na základě naší identifikace s různými společenskými rolemi (pohlaví, věk, společenské postavení, ale třeba taky naše role v daném okamžiku – „jsem rodič, něčí bratr, spolumajitel baru, student navštěvující pomaturitní studium“).

Zmíněné kategorie naznačují, že identita jedince není neměnná, právě naopak. Posupně se vyvíjí a proměňuje podle toho, v jaké fázi života se daný jedinec nachází. Naši identitu ovlivňuje především to, v jakém prostředí a jakými lidmi se obklopujeme.

Skupinová identita je pak formována příslušností k nějaké skupině a ve své komplexnosti taky vztahem ke skupinám jiným.

Situace, kdy se setkávají jedinci s různou kulturní identitou, mohou vést často k různým nedorozuměním. Právě z toho důvodu je neoddělitelnou složkou a nástrojem evropských vzdělávacích a integračních projektů interkulturní výchova, zabývající se pedagogickými reakcemi na etnickou, národnostní a kulturní diverzitu ve společnosti a umožňuje jedincům rozvíjet chápání a přijímání různorodosti jako pozitivního jevu, a zároveň hodnotit odlišnosti různých kultur jako přínosné.

Chceš se o projektech, na kterých se PELICAN podílí, dozvědět víc? Podívej se na naše stránky a zapoj se. Jedeme v tom společně!

Tvůj PELICAN

Ukázat další aktuality