Webové stránky

Projekt Ukrajina – nový zaměstnanci do firem

RSS

Pilotní projekt Ukrajina je režimem zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a je součástí Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra, kterou vláda schválila dne 27.07.2016.

Zařazení do Režimu Ukrajina umožňuje uchazečům získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově a v případě hromadných žádostí na zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě.

Režim Ukrajina je určen jen pro přímé zaměstnavatele působící v České republice v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň deset zaměstnanců a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z v rámci zdrojů českých zaměstnanců na trhu práce.

Jedná se o volné pracovní pozice, které je možné obsadit držitelem zaměstnanecké karty a současně pracovní pozice musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Postup pro zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina.

Pro zařazení zaměstnavatele do projektu Ukrajina je třeba, aby zaměstnavatel ohlásil krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dal souhlas se zaměstnaneckými kartami.

Pakliže se ve lhůtě 30-ti dní od nahlášení volného pracovního místa nepodaří jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání z české republiky, bude takovéto volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Součástí žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. K žádosti je třeba připojit tyto přílohy:

 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace, ne starší než 3 měsíce.
 • Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES , resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 10). Stačí prostá kopie.
 • Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků, ne starší než 3 měsíce.
 • Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
 • Čestné prohlášení o:
 • neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 • tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.
  • Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
 • pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;
 • opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

Vyplněnou žádost s přílohami je možné podat například e-mailem, či datovou schránkou u příslušné pobočky Hospodářské komory České republiky. Žádosti však vyřizují i ostatní garanti projektu Ukrajina.

Aby žádost byla vyřízena co nejrychleji a byla podána správně, včetně přiložení příloh je vhodné využít agentury, která má s projektem Ukrajina zkušenosti a pomůže s vyřízením žádosti zaměstnanci tak, aby byla vyřízena v co nejkratším možném čase, dle kapacitních možností ministerstev, a nedocházelo ke zbytečným průtahům.

Špatně vyplněná žádost je jedním z důvodů, pro který nelze zaměstnavatele do Režimu Ukrajina zařadit. Dalšími důvody jsou:

 • vykonávání činnosti spočívající ve zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s výjimkou činností uvedených v § 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, anebo z důvodů hodných zvláštního zřetele, které posoudí garant po konzultaci s příslušným resortem;
 • v zápisu do obchodního rejstříku a sbírky listin nejsou v rozporu s právními předpisy uloženy účetní závěrky zaměstnavatele (pakliže je zaměstnavatel zapsán v obchodním rejstříku);
 • jestliže mzda nabízená v centrální evidenci volných pracovních míst, která je možné obsadit držiteli zaměstnanecké karty uchazeči, kterého zaměstnavatel nahlašuje do Režimu Ukrajina, nedosahuje příslušné úrovně zaručené mzdy podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
 • jestliže garant nebo některý z participujících ústředních orgánů státní správy má pochybnosti, zda ve vztahu k nahlášenému uchazeči nepůjde o dočasné přidělení či zastřené zprostředkování zaměstnání.

S ohledem na skutečnost, že na zařazení do Režimu Ukrajina není právní nárok, je třeba postupovat při podání žádosti precizně, aby byla řádně a včas vyřízena.

Garanty Režimu Ukrajina jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Chcete pomoci s náborem nových pracovníků ze zahraničí v režimu Ukrajina? Kontaktujte naši pracovní agenturu IRS Czech, která má rozsáhlé zkušenosti nejen s režimem Ukrajina. Nově můžete získat nové pracovníky i z Filipín či Mongolska.

Ukázat další aktuality