Webové stránky

Jak probíhá nostrifikace vzdělání?

RSS

Víte, co je nostrifikace?

Jedná se o proces uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním v České republice. Uznat lze jak vzdělání základní, střední, vyšší odborné či vysokoškolské (nebo jeho část). Podmínky nostrifikace vzdělání jsou upraveny zejména zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem a jeho prováděcí vyhláškou č. 12/2005 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Postup při nostrifikaci středoškolského a vyššího odborného vzdělání

Stejně jako u jiných stupňů vzdělání, tak i u středoškolského, lze nostrifikovat pouze dokončený stupeň vzdělání. Ve vztahu ke středoškolskému vzdělání tedy hovoříme o dokončeném středoškolském vzdělání, respektive dokladu o vzdělání deklarujícím dokončení středoškolského vzdělání tedy vysvědčení, maturitní vysvědčení či středoškolský diplom.

Doklad musí být vydán školou, která byla v daném státě akreditována ministerstvem školství. Ověření vzdělání však nelze provést, pakliže škola akreditaci ministerstva školství nemá. Nostrifikovat rovněž nelze certifikáty či potvrzení o absolvovaných rekvalifikacích apod.

Když je postaveno na jisto, že má žadatel k dispozici doklad o vzdělání, který lze nostrifikovat, je třeba se obrátit na tzv. uznávací orgán. Uznávacími orgány jsou krajské úřady (respektive jejich školské odbory) a Magistrát hlavního města Prahy. Volba uznávacího orgánu není ponechána na vůli žadatele, řídí se dle místní příslušnosti, dle místa hlášeného pobytu.

Pokud žadatel nemá v České republice hlášen pobytu, může se obrátit na kterýkoliv krajský úřad, který žádost postoupí Ministerstvu školství České republiky, a ten rozhodne v konkrétním případě o příslušnosti uznávacího orgánu. Není však možné, aby se žadatel obrátil přímo na ministerstvo, pro urychlení své žádosti, daný postup je třeba dodržet.

Uznávacímu orgánu je třeba předložit vyplněnou formulářovou žádost (je ke stažení na stránkách příslušných krajských úřadů), úředně ověřenou kopii legalizovaného závěrečného vysvědčení vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem, úředně ověřenou kopii legalizovaného přehledu absolvovaných předmětů s hodinovou dotací vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem, doklad, že škola, kde žadatel obdržel vysvědčení, je součástí vzdělávací soustavy státu žadatele, doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč, doklad totožnosti žadatele, doklad o místě pobytu v České republice.

Pakliže nemáte možnost si obstarat potřebné doklady, tj. zejména vysvědčení či přehled absolvovaných předmětů s hodinovou dotací, není možné žádat o nostrifikaci. U dokladu o místě pobytu je třeba postupovat dle výše uvedeného, tedy přes libovolně zvolený krajský úřad a ministerstvo.

Žádost se všemi přílohami musí žadatel osobně, korespondenčně nebo prostřednictvím zvoleného zástupce odevzdat uznávacímu orgánu.

Lhůta pro vyřízení žádosti je zpravidla 30 dní, lze ji však prodloužit až na 60 dní.

Rozhodnutí může být buď kladné, záporné (je dáno právo odvolání) Pakliže pracovníci uznávacího orgánu shledají dílčí rozdíly v obsahu a počtu vyučovacích hodin věnovaných jednotlivým předmětům, bude žadateli nařízena nostrifikační zkouška, která má kompenzovat chybějící předměty.

Postup při nostrifikaci vysokoškolského vzdělání

Řízení o ověření vzdělání se zahajuje na písemnou žádost žadatele, absolventa zahraniční vysoké školy, podané veřejné vysoké škole v České republice, která nejvíce odpovídá oboru, který žadatel vystudoval.

K vyplněné žádosti je třeba přiložit úředně ověřenou kopii (případně originál) diplomu nebo obdobného dokladu o ukončení studia, dodatku k diplomu, na vyžádání doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělávání, nebo informace o konkrétní náplni vysokoškolského studia, na vyžádání úřední překlad dokumentů do českého jazyka, písemnou plnou moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem.

Žádost je zpoplatněna, a to částkou 3.000,- Kč. Vysoká škola může vyžadovat vyšší ověření vysokoškolských diplomů, tedy ověření pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na diplomu prováděné zpravidla ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala, a následnou superlegalizaci příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Nostrifikace diplomu se vyřizuje obvykle 60 dní, nejdříve se česká vysoká škola obrátí na žadatelovu univerzitu a prověří, zdali tam opravdu studoval, poté srovná žadatelem studované předměty s českými předměty spolu s hodinovou dotací, jež splnil, a na závěr také srovná získanou specializaci. Rozhodnutí je buď kladné nebo záporné (rovněž zde je dáno právo odvolání).

Ekvivalenční dohoda

V případě států, kterými jsou Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Německo jsou sjednány mezinárodní smlouvy, na jejichž základě jsou doklady o vzdělání v těchto státech automaticky považovány za rovnocenné, bez nutnosti předkládání dokladů o uznání vzdělání v České republice.

Je však přinejmenším vhodné si pro úřední účely pořídit ověřenou kopii těchto dokladů včetně jejich úředního (soudního) překladu do českého jazyka, jelikož uznání ani ekvivalenční dohoda nemění nic na skutečnosti, že úředním jazykem v České republice je čeština. Překlad je tedy možné zajistit pouze přes tlumočníka zapsaného v seznamu soudních tlumočníků.

Ať už jde o ověření středoškolského diplomu či vysokoškolského vzdělání, je vhodné využít specializované agentury, která má zkušenosti s ověřováním vzdělání na potřebné úrovni dokáže poradit či zajistit postup, včetně potřebných listin a vyplnění žádosti, aby nebylo třeba tento zdlouhavý a administrativně náročný proces absolvovat opakovaně.

Jednou z nich je pracovní agentura IRS Czech, která vám i touto záleží dokáže velmi rychle pomoci.

Ukázat další aktuality