Webové stránky

Jaké existují typy víz do ČR?

RSS

Cizinci, kteří chtějí vycestovat ze své země do ČR, potřebují k takovémuto pobytu i patřičná povolení, mezi která patří zejména víza určená pro různé druhy pobytu, respektive účely.

Jak se jednotlivé typy víz rozlišují a k čemu jsou určena? A co vše je potřeba k tomu, aby bylo cizinci vízum vydáno?

Co je třeba k vydání víza?

Při žádosti o vízum pro cizince je třeba k žádosti doložit fotografii, cestovní doklad, doložené prostředky potřebné k pobytu na území, doklady, které dokládají, že máte zajištěný pobyt po celou dobu, po kterou chcete na území zůstat, dále je třeba doložit i souhlas rodičů či jiných zákonných zástupců u těch, kteří chtějí na našem území buď studovat, nebo pobývat za pracovními účely a ještě nejsou plnoletí. Vízum do ČR následně schválí příslušný orgán.

Jednotlivé typy víz

Pokud žadatel žádá o vydání víza, je důležité rovněž danému orgánu sdělit, o jaký typ víza má žadatel zájem. Existuje totiž hned několik druhů víz, která se rozdělují podle toho, za jakým účelem jsou vydávány.

Předtím, než tedy žadatel podá žádost o vízum, je třeba, aby si uvědomil, co v České republice bude dělat a jak dlouhou dobu zde chce setrvávat. Rovněž je třeba díky tomu i načasovat žádost o podání víza, jelikož jeho vydání může trvat i několik týdnů.

Krátkodobá víza pro pobyt v ČR

Takzvané krátkodobé vízum, je poskytnuto těm, kteří chtějí na území České republiky pobývat 90 dní. Tato víza se vydávají zájemcům pro pobyt v schengenském prostoru.

Toto krátkodobé vízum se navíc rozděluje na vízum typu A a vízum typu C. Typ A se vydává jako vízum pro letištní průjezd a vízum C se vydává za účelem zdravotním, turistickým, za účelem pracovní či obchodní cesty, sportovní návštěvy, oficiálním pozváním například politickým, dále školení, stáže, zaměstnání, vědeckého výzkumu či nějakého zácviku.

Tyto pobyty ovšem nesmí překročit 90 dnů. Toto vízum je velmi oblíbené zejména u krátkodobých pracovních příležitostí. V tomto případě je důležité, aby byla žádost o toto krátkodobé vízum podána minimálně tři měsíce před samotnou plánovanou cestou do ČR. Žádost je ve většině případů schvalována 15 dnů.

Dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum je vystavováno žadatelům, kteří chtějí na území ČR pobývat po dobu delší jak 90 dnů. Toto vízum rovněž i opravňuje jeho držitele ke krátkodobému pobytu i v jiných státech, která disponují, schengenským prostorem.

I v tomto případě existují tři typy víz, která se rozdělí stejně tak, jako víza krátkodobá podle účelů, za jakým je vízum vydáváno. Stejně tak, jako u krátkodobého víza je i v tomto případě důležité vědět, jak dlouho a zejména za jakým účelem zde bude cizinec pobývat.

I v tomto případě rozdělujeme účel pobytu, kterým může být studium, pracovní zařazení, školení, politická návštěva či podnikání. Toto povolení bývá vydáváno na tři až dvanáct měsíců. Udělení tohoto víza ovšem podléhá schválení od příslušných úřadů. Všechna, dlouhodobá víza jsou označena písmenem D.

Dalším typem dlouhodobého víza, je to, které jeho žadatele opravňuje k tomu, aby mohl na našem území vykonávat výdělečnou činnost pro určitého zaměstnavatele. V tomto případě je zároveň třeba vědět, zda je na místě požádat o modrou kartu či zelenou kartu.

Zelená karta je vydávána těm zaměstnancům, kteří zde budou pracovat bez potřebných znalostí na pracovních pozicích, která, nevyžadují kvalifikaci. O modrou kartu je třeba zažádat v případě, kdy je pro danou pozici nutné disponovat alespoň třemi roky studia na vysoké či vyšší odborné škole.

Dále je dlouhodobé vízum vydáváno za účelem sloučení rodiny či za účelem určitého vědeckého účelu. I v tomto případě je třeba o vízum zažádat s určitým předstihem. V případě, kdy bude cizinec chtít pracovat pro určitého zaměstnavatele a bude tedy žádat o dlouhodobé vízum za účelem pracovním, je možné oslovit i konkrétního zaměstnavatele a administrativu potřebnou pro vydání víza, za zaměstnavatele vyřídí pracovní agentura IRS Czech.

Ukázat další aktuality