Webové stránky

Dozorce nad legálností pobytu cizinců v ČR

RSS

Cizinecká policie je vysoce specializovaným útvarem Policie České republiky, který se aktivně podílí především na odhalování nelegální migrace uplatňováním represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.

Konkrétně cizinecká policie řeší například trestnou činnost spáchanou v souvislosti s překračováním státních hranic či zaměstnáváním cizinců bez povolení k pobytu. Dále rovněž plní úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie.

Pole působnosti této policejní složky spadající do gesce Ministerstva vnitra je však daleko rozsáhlejší, cizinecká policie je tak krom provádění kontroly legálnosti pobytu kompetentní v plnění následujících úkolů:

  • odhalování falešných dokladů
  • prodloužení doby pobytu cizince
  • vydávání potvrzení o krátkodobém pobytu v ČR pro případ uzavření manželství
  • ohlašování místa pobytu cizince po jeho příjezdu na české území
  • spolupráci při ochraně vnitřního pořádku

Cizinecká policie funguje jakožto samostatný útvar, jejím nejvyšším orgánem je Ředitelství služby cizinecké policie, jež má sídlo na Praze 3. To funguje převážně jako odvolací orgán ve správním řízení, má pravomoc rozhodovat o označení osoby statusem nežádoucí na území ČR a též může realizovat vyhoštění cizinců.

Pod Ředitelstvím služby cizinecké policie se ve struktuře nacházejí odbory cizinecké policie krajských ředitelství policie, které mohou kupříkladu provádět pobytovou kontrolu cizince či dokonce i jeho ubytovatele, rozhodovat o přestupcích podle zákona o pobytu cizinců nebo o správním vyhoštění cizince z území České republiky.

Kde a jak ohlásit místo pobytu cizince po jeho příjezdu do ČR?

Nyní se pojďme na cizineckou policii podívat z pohledu samotného cizince, popřípadě jeho českého ubytovatele – začněme u hlášení cizinců na cizinecké policii.

Každý cizinec starší patnácti let má povinnost se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit na policii, jmenovitě na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR v místě hlášeného pobytu. Stačí jen aby zde osobně vyplnil jednoduchý přihlašovací tiskopis.

Tuto povinnost si rovněž může splnit u ubytovatele, jenž pak následně předá vyplněný dokument cizinecké policii. Pokud ovšem vůbec nedojde k jejímu splnění, cizinec se dopouští přestupku, za nějž mu hrozí pokuta až do výše 3000,- Kč.

Co když musí cizinec absolvovat pohovor na cizinecké policii?

Po některých státních příslušnících třetích zemí, jež žádají o trvalý pobyt na území ČR či hodlají uzavřít manželský svazek s občanem České republiky může být cizineckou policií dokonce vyžadován osobní pohovor. Takovýto pohovor na cizinecké policii má posloužit k zamezení obchodu s lidmi, ověřuje se při něm totiž skutečný účel cizincova pobytu.

Pohovor standardně probíhá tak, že jsou cizinci kladeny otázky osobnějšího rázu, například zdali je schopen popsat rodinné vztahy jeho nastávající či jestli dokáže důkladně vysvětlit, jak funguje podnikání, které zde chce založit nebo jak to má s prací.

Cizinec samozřejmě může využít služeb tlumočníka - ceny se pohybují okolo 600,- až 2500,- Kč za výslech.

Autor: IRS Czech

Ukázat další aktuality