Webové stránky

Užitečné rady pro zájemce o studium v ČR

RSS

Česká republika nabízí širokou škálu možností pro studenty z celého světa. Prvním krokem k úspěchu při studiu je dobrá orientace v povinnostech, které studium provází.

❶ V případě, že je pro přijetí ke studiu nutné přiložit doklad o absolvovaném vzdělání (jde například o navazující studium na již započaté studium v jiné zemi), je nutná tzv. „NOSTRIFIKACE“.

Nostrifikace vzdělání je proces, při němž dochází k uznávání zahraničního vzdělání (nebo jeho části) a jeho kvalifikování na rovnocenné se vzděláním získaným v České republice.

Tento proces je v pravomoci:

 • veřejných vysokých škol se stejným nebo obdobným akreditovaným studiem
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) které rozhodne o uznání studia v případě, že má pochybnosti o zamítnutí nostrifikace ze strany VŠ a nenašlo jinou akreditovanou VŠ, která by mohla další rozhodnutí provést
 • Ministerstva obrany (MO) - rozhoduje o vysokoškolském vzdělání v oblasti vojenství.
 • Ministerstva vnitra ČR (MV) - rozhoduje v oblasti bezpečnostních služeb.

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa podané na veřejné vysoké škole na rektorátu dané školy.

K žádosti se přikládá originál nebo ověřená kopie diplomu nebo jiného dokladu o studiu, na požádání též informace o konkrétní náplni studia a případně úřední překlad dokladů vyhotovený českým soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem ČR v dané zemi. Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od podání a lze se odvolat do 15 dnů od doručení ke stejné instituci.

Podání žádosti o pobytové oprávnění za účelem studia – studentské vízum se podává na zastupitelském úřadu ČR v zemi, kde je cizinec občanem, nebo tam má dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Žádosti o dlouhodobý pobyt navazující na dlouhodobé vízum vystavené pro stejný účel, nebo žádosti o prodloužení stávajícího dlouhodobého pobytu se podávají na pracovišti MV dle místa bydliště žadatele a to osobně.

Pro získání dlouhodobého studijního víza je třeba rozlišit:

 • žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia (nově jde pouze o vysokoškolské studium)
 • žádost o dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“ (vzdělání)

Formuláře se mírně odlišují.

V obou případech je třeba:

 • vyplněný formulář žádosti
 • 2 fotografie
 • cestovní doklad, který nesmí být starší 10 let, musí obsahovat dvě volné stránky a jeho platnost musí být nejméně o tři měsíce delší než platnost požadovaného studijního víza
 • doklad potvrzující účel pobytu (potvrzení o studiu)
 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu (originál nebo ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívání bytu nebo domu (originál nebo ověřená kopie nájemní smlouvy)
 • prokázání zajištěných prostředků k pobytu na území ČR (nejsnadnějším způsobem je předložení bankovních výpisů k účtu založenému na cizincovo jméno a s prokázáním, že může s prostředky disponovat)
 • doklad o cestovním pojištění, které pokryje všechny náklady na neodkladnou zdravotní péči po celou dobu pobytu a také na převoz nemocného do země původu včetně převozu těla v případě smrti (případně jiný doklad, kde se na základě písemného závazku právnická osoba zavazuje k uhrazení všech výdajů vzniklých zdravotní péčí)
 • • Na požádání je potřebné doložit doklad podobný našemu výpisu z Rejstříku trestů, případně doklad potvrzující splnění požadovaných opatření proti zavlečení infekčního onemocnění.

Po podání žádosti má Ministerstvo vnitra 60 dnů na vyřízení.

Toto vízum je pro osoby, které chtějí pobývat na území ČR více než 3 měsíce a uděluje se maximálně dobu 1 roku nebo na dobu přizpůsobenou doloženým dokladům.

Hodlá-li cizinec pobývat na dlouhodobé vízum na území ČR přechodně po dobu delší než 1 rok a účel pobytu přetrvává, může požádat o povolení k dlouhodobému pobytu.

Žádost o dlouhodobý pobyt

 • podání na území ČR jako žádost navazující na dlouhodobé studijní vízum udělené za stejným účelem – podáno na pracoviště Ministerstva vnitra

Dlouhodobý pobyt se dá stanovit na dobu kratší než jeden rok, na jeden rok a na dva roky (ve zvláštních případech lze pobyt povolit na jiný časová úsek)

Prodloužení dlouhodobého pobytu opakovaně, vždy však nejdéle o dva roky, lze pouze povolení k dlouhodobému pobytu, pokud bylo vydáno za účelem studia v akreditovaném studijním programu na vysoké škole.

Pouze jednou lze prodloužit povolení v případě, že bylo vydáno za účelem jazykové či odborné přípravě organizované veřejnou vysokou školou. V ostatních případech se platnost povolení k dlouhodobému pobytu neprodlužuje.

Pří podávání žádostí je třeba počítat se správními poplatky.

Ukázat další aktuality