Webové stránky

Z jakých důvodů může cizinec získat dlouhodobý pobyt

RSS

Dlouhodobý pobyt je určen cizincům, kteří na území ČR plánují zůstat nejdéle 6 měsíců. Jak tento pobyt získat a za jakým účelem?

Dle MV ČR musí cizinec žádající o dlouhodobý pobyt splnit následující podmínky:

 • na území pobývá a je držitelem víza k pobytu nad 90 dnů
 • hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok
 • a trvá-li zároveň stejný účel pobytu (výjimky například u modré karty, zaměstnanecké karty, sloučení rodiny, vědců)

U občanů EU institut trvalého pobytu neexistuje. Jestliže hodlají na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, uplatňuje se tzv. přechodný pobyt.

Za jakým účelem lze získat dlouhodobý pobyt:

 • studium
 • vědecký výzkum
 • hledání zaměstnání
 • zaměstnání
 • podnikání
 • sloučení rodiny
 • investování
 • zelená karta
 • modrá karta

Žadatel vždy plní příslušný účel pobytu. Těchto účelů může být i více. Účel pobytu lze změnit kdykoli po podání nové žádosti. Jestliže žadatel účel pobytu neplní, může mu být správním orgánem pobytové oprávnění také zcela zrušeno.

Žádost o dlouhodobý pobyt

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává ve stanovených případech na podat na zastupitelském úřadu ČR, a to v příslušném státě, jehož je dotyčný žadatel občanem, nebo ve státě, ve kterém tento má povolen trvalý pobyt.

Co je nutné k žádosti doložit

Žádost obecně se podává na vyplněném tiskopisu (zelený formulář). K němu je nutné doložit další dokumenty v závislosti na účelu pobytu (definuje opět MV ČR). Společnými doklady jsou:

 • 2x fotografie
 • cestovní doklad
 • doklad o zajištění ubytování v ČR, což může být výpis z katastru nemovitostí (tj. dokládá vlastnictví bytu či domu), nájemní nebo podnájemní smlouva nebo potvrzení o ubytování od majitele bytu nebo domu, kde se vyžaduje ověřený podpis
 • doklad o účelu pobytu na území ČR (nejčastěji pracovní smlouva, dále povolení k zaměstnání, výpis z obchodního rejstříku, rodný list nebo oddací list pro účel sloučení rodiny, doklad o studiu)
 • doklad o finančním zajištění k pobytu v ČR
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění

Dokumenty musejí být úředně přeloženy do českého jazyka. Přípustné jsou pouze originály nebo úředně ověřené kopie.

Po podání žádosti

Po podání žádosti musí žadatel uhradit správní poplatek. Žádost o dlouhodobý pobyt lze též prodloužit, a to nejpozději 120 dnů před uplynutím platnosti víza.

Pokud vaše žádost ještě nebyla vyřízena a vy potřebujete odcestovat do zahraničí, je možné si požádat o tzv. překlenovací štítek.

Úspěšně schválená žádost o dlouhodobý pobyt

Byla-li žádost úspěšně schválena, žadatel obdrží tzv. biometrickou kartu. Cizinec tímto dokumentem prokazuje oprávnění k pobytu i svou totožnost. Proto je nutné, aby ji její vlastník měl vždy u sebe. Jinak se vystavuje riziku pokuty.

Platnost této karty závisí na délce platnosti doložených dokladů. Již neplatná karta musí být odevzdána správnímu orgánu.

Chcete s celým procesem získání dlouhodobého pobytu pro cizince v ČR pomoci? Obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech, která vám s tím ráda pomůže.

Ukázat další aktuality