Webové stránky

Jak fungují svěřenské fondy

RSS

Pokud máte majetek, který chcete ochránit, můžete jej vyčlenit do svěřenského fondu. Majetek ve fondu je určený pro zvláštní účely a je ve správě pověřené osoby.

Jak založit svěřenský fond a jaké nachází využití?

Založení svěřenského fondu není nic složitého, jen je potřeba dodržet určité náležitosti. Se všemi formalitami vám mohou pomoci odborníci, kteří pomáhají svěřenské fondy zakládat.

Svěřenský fond může založit jak osoba fyzická, tak i právnická a jeho účel může být soukromý nebo veřejně prospěšný.

Co je tedy potřeba udělat?

Nejprve musíte vyčlenit majetek, který bude do svěřenského fondu vložen. Tento majetek postrádá právní subjektivitu a nad jeho správou dohlíží vámi pověřený správce, ale pravidla a pokyny vydává zakladatel fondu.

Pokud je správcem určena osoba obmyšlená (profituje z fondu) nebo samotný zakladatel fondu, musí být jmenován ještě správce další, kterým je osoba nezávislá.

Majetek do fondu vložený přestává být osobním majetkem jeho zakladatele a stává se majetkem anonymním, takže v případě, že dojde k exekuci či soudu o majetek, tento je ze všech jednání vyjmut.

Na tento majetek nemají nárok ani potenciální věřitelé. Takto upravený majetek nespadá ani do pozůstalostního řízení.

Dále je potřeba určit osobu či osoby obmyšlené, které budou v budoucnu ze svěřenského fondu profitovat. Mezi důležité body patří také účel fondu, podmínky pro jeho plnění a doba jeho trvání. Pokud není uvedena doba, fond se zřizuje na dobu neurčitou.

Zakládací listiny a statut

Svěřenský fond začíná fungovat oficiálně po návštěvě notáře, který vyhotoví potřebné dokumenty, jež podepíše zakladatel fondu a osoby jím pověřené a správou fondu se ujme pověřený správce.

Součástí zakládacích dokumentů je statut, jež upravuje všechny potřebné náležitosti týkající se fondu. Statut obsahuje jméno pověřeného správce, účel fondu, beneficienty a další postupy, jež souvisejí s nakládáním majetku ve fondu.

Po založení lze do fondu vkládat jakýkoli druh movitého i nemovitého majetku. Může se jednat o finanční prostředky, dům, byt, chatu nebo třeba investiční portfolio.

Svěřenské fondy, jak již bylo výše řečeno, se využívají k ochraně majetku. Může se jednat o majetek rodinný nebo firemní. Díky anonymitě jsou zachovány všechny informace týkající se majetku svěřeného do fondu v důvěrnosti a nedostanou se na veřejnost.

Pokud je do fondu vložen majetek rodinný, je ochráněn proti negativním vlivům. Je-li do fondu svěřen majetek firemní, je ochráněn vůči konkurenci a vyhne se nežádoucím situacím, které se mohou v rámci podnikání objevit.

Existuje rejstřík svěřenských fondů, kde jsou všechny vzniklé fondy registrovány, což je povinnost.

Vzhledem k tomu, že založení fondu vyžaduje náročné administrativní úkony, které musí splňovat státem dané formality, je ideální, pokud se pro založení svěřenského fondu obrátíte na odborníky ze společnosti – Parkerhill.cz.

Ukázat další aktuality