Webové stránky

Vedení účetnictví s Caspian Accounting & Consulting Services

RSS

Ne pro každého je vedení účetnictví jednoduché. Každý, kdo účetnictví provádí, musí v něm být řádně proškolen, musí sledovat každou sebemenší změnu, která v něm nastane a hlavně musí mít svou práci rád. Na kvalitním a řádně zpracovaném účetnictví stojí celý podnik i práce všech jeho zaměstnanců, z toho důvodu se doporučuje nechat si své účetnictví vést u odborníků za slovo vzatých.

Účetnictví můžeme chápat jako:

 1. činnost vedoucí k zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.
 2. Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách.
 3. Nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách.

Aby mělo účetnictví skutečně nějaký smysl a vypovídací hodnotu, pro všechny i nezúčastněné osoby, musí být dodrženy následující zásady:

 1. účtovat správně,
 2. účtovat průkazně (to znamená, že ke všemu musíme mít účetní doklady),
 3. účtovat úplně,
 4. účtovat v české měně (v případě České republiky),
 5. účtovat ode dne vzniku do zániku,
 6. účetnictví vést jako celek,
 7. dodržovat zásadu opatrnosti - (tzn., měli bychom věrně zobrazovat skutečnost),
 8. dodržovat zásadu bilanční kontinuity (tzn. počáteční stav aktiv a pasiv se musí rovnat konečnému stavu z předchozího období).

Všechny tyto zásady vychází ze zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví. Tento zákon dále např. mluví o účetním období, to je nějaké období, kdy vedeme účetnictví a zaznamenáváme data. Účetní období tedy musí mít někde konec a někde začátek. Každý podnik nebo chete-li účetní jednotka si sama zvolí, které účetní období pro ni bude to nejlepší.

Účetní období existuje ve dvou formách:

 1. kalendářní rok - tedy od ledna do prosince a
 2. hospodářský rok - např. školy od září do srpna.

 

Správa účetnictví profesionálně se zárukou a referencemi

Jednou ze společností, které poskytují velice kvalitní správu účetnictví je i společnost Caspian Accounting & Consulting Services (CACS). Jedná se o v současné době jednu z nejstabilnějších společností na trhu vůbec. Je známá po celém světě. Hlavní sídlo má v Baku v Ázerbajdžánu, kde byla také na podzim roku 2002 založena. Další dvě pobočky má v Praze a v Moskvě.

Své klienty s ohlasem sbírá po celém světě. CACS doporučují pro účetní i jinou agendu společnosti jako Daewoo, Microsoft, Nokia, Siemens, Avis, ale i instituce ze státní správy. Z tohoto vyplývá, že CACS nepůsobí jen v České republice, Ruské federaci nebo Ázerbajdžánu. Její klienti jsou z celého světa a nejedná se vždy jen o velké podniky, ale i o menší rodinné firmy. CACS nabízí své služby všem bez rozdílů. Její ceny jsou nastavené tak, aby si ji skutečně mohl dovolit každý i jednotlivec. Jak již bylo nastíněno jednou z poskytovaných služeb touto společností, jsou služby účetní. Těmto se CACS věnuje od samého počátku své existence a do dnešní doby patří mezi služby nejrozšířenější. Dalšími službami jsou pak služby:

 1. z oblasti práva – hlavně obchodního,
 2. mzdy a mzdová politika – CACS dokáže zajistit celou mzdovou agendu,
 3. outsourcing a outstaffing – v posledních letech narůstá outsourcing i outstaffing na významu,
 4. účetní audit – který CACS dokáže přizpůsobit právním předpisům, nebo vašim přáním.

Garance kvality prováděných služeb společností CACS spočívá především v silném zázemí jejích zaměstnanců. Mezi ně se počítají právníci, auditoři, personalisté atp. Všichni pravidelně nejen pořádají ale i navštěvují nejrůznější školení a semináře, kdy prohlubují své znalosti v daném oboru. Samozřejmostí je i jazyková vybavenost a lidský přístup v každé fázi jednání.

Ukázat další aktuality